வேதாகம கேள்வி பதில்

சகோதரி. அமுதா ராஜேந்திரன்

 

1:   வானமும் பூமியும் எப்போது  படைக்கப்பட்டது??

 

 ஆதியிலே ஆதி 1:1

 

2: ஆதியிலே இருள் எங்கிருந்தது??

 

ஆழத்தில் ஆதி 1:2

 

3:  முதலாம் நாளில் படைக்கப்பட்டது எது??

 

 வெளிச்சம்  ஆதி 1:5

 

4:  ஆகாய விரிவுக்கு என்ன பெயர் வைக்கப்பட்டது??

 

 வானம்  ஆதி 1:8

 

5:  எதற்காக ஆகாயவிரிவில் சுடர்கள்  படைக்கப்பட்டன??

 

பகலுக்கும் இரவுக்கும் வித்தியாசம் உண்டாக்க ஆதி 1:14

 

6:  பூமியின் படைப்புகளை தேவன் என்ன செய்தார்??

 

 ஆசீர்வதித்தார்  ஆதி 1:22

 

 7:  மனுஷனுக்கு தேவன் கொடுத்த முதல் கட்டளை எது??

 

  பலுகிப் பெருகி பூமியை நிரப்பி  அதை கீழ்படுத்தி ஆண்டு கொள்ளுங்கள்

ஆதி 1:28

 

8:  தேவன் தம்முடைய  கிரியைகளை  எந்த நாளில் நிறைவேற்றினார்??

 

  ஏழாம் நாளில்  ஆதி 2:2

 

 

9:  பூமியின் மீது  சகலவித பூண்டுகளும் இன்னும் உண்டாக்கப்படாததன் காரணம் என்ன??

 

 மழை பெய்யவில்லை ஆதி 2:5

 

10: ஆவிலா தேசத்தின் விளைபொருள் என்ன??

 

 பொன் ஆதி 2:11

 

11 : மனுஷனை தேவனாகிய கர்த்தர் எதற்காக ஏதேன் தோட்டத்தில் கொண்டு வைத்தார்??

 

 தோட்டத்தை பண்படுத்தவும் பாதுகாக்கவும்  ஆதி 2:15

 

12: எது மனுஷனுக்கு நல்லது அல்ல??

 

 தனிமையாய் இருப்பது ஆதி 2:18

 

13:  தேவன் படைத்த படைப்புகளுக்கு பெயர் சூட்டியவர் யார்??

 

ஆதாம்  ஆதி  2:19

 

 

14:  தந்திரமுள்ளதாயிருந்த காட்டு ஜீவன் எது??

 

 சர்ப்பம் ஆதி 3:1

 

15: நீ எங்கே இருக்கிறாய் என தேவன் யாரிடம் கேட்டார்??

 

 ஆதாமிடம்  ஆதி 3:9

 

16: பூமி யார் நிமித்தம் சபிக்கப்பட்டிருக்கும்??

 

 ஆதாமினிமித்தம் ஆதி 3:17

 

17: ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் தேவன் என்ன உடை உண்டாக்கி உடுத்தினார்??

 

 தோல் உடை ஆதி 3:21

 

18:  காயீன் ஆபேலை எந்த இடத்தில்  கொலை செய்தான்??

 

 வயல்வெளியில் ஆதி 4:8

 

19 : காயீன் எங்கு குடியிருந்தான்??

 

 நோத் என்னும் தேசத்தில் ஆதி 4:16

 

20:  ஏனோக்கின் மகன் பெயர் என்ன??

 

 ஈராத் ஆதி 4:18

 

21 :  தனக்கு காயமுண்டாக ஒரு மனுஷனைக் கொன்றவன்  யார்??

 

 லாமேக்கு ஆதி  4:23

 

22:  யாருடைய காலத்தில் மக்கள்  கர்த்தருடைய நாமத்தைத் தொழுது கொள்ள ஆரம்பித்தனர்??

 

 ஏனோசின் காலத்தில் ஆதி 4:25

 

23: எந்த நாளிலே மனுஷன் என்ற பெயர்  சூட்டப்பட்டது??

 

 அவனை சிருஷ்டித்த நாளில் ஆதி 5:2

 

24:  ஆதாம் உயிரோடிருந்த வருஷங்கள் எத்தனை??

 

 தொள்ளாயிரத்து முப்பது ஆதி 5:5

 

25: முன்னூறு வருஷம் தேவனோடு சஞ்சரித்த மனிதன் யார்??

 

ஏனோக்கு  ஆதி 5:22

 

26:  நோவாவின்  பெயரின் பொருள் என்ன??

 

இவன் நம்மை தேற்றுவான் ஆதி 5:29

 

27:  நோவா எந்த வயதில் தன் மூன்று பிள்ளைகளையும் பெற்றான்??

 

ஐந்நூறு வயதான போது  ஆதி 5:32

 

 

28: எது மனுஷனோடே என்றென்றைக்கும் போராடுவது இல்லை

 

கர்த்தருடைய ஆவி ஆதி  6:3

 

29 :  நீதிமானும்  உத்தமனும் தேவனோடு சஞ்சரித்தவனுமாகிய ஒருவர் யார்??

 

 நோவா  ஆதி 6:9

 

30:  பேழைக்குள்  சென்ற நபர்கள் எத்தனை ??

 

 எட்டு ஆதி 6:18

31 : இந்த சந்ததியில்  யாரை தேவன் நீதிமானாகக் கண்டார்??

  நோவாவை ஆதி 7:1

 

32:  ஜலப்பிரளயம் பூமியின் மீது உண்டானபோது நோவாவின் வயது எத்தனை??

 
அறுநூறு ஆதி 7:6

33: நோவாவின் பேழையின் கதவை அடைத்தவர் யார்??

கர்த்தர் ஆதி 7: 16

34:   மூடப்பட்ட மலைகளுக்கு மேலாக ஜலம் எத்தனை  முழம் உயர்ந்தது??

பதினைந்து முழம் ஆதி  7:20

35: பேழை தங்கிய மலையின் பெயர் என்ன??

 அரராத் ஆதி 8:35

 36:  எந்த நாளிலே பேழை அரராத் மலையில் தங்கியது??

 ஏழாம் மாதம் பதினேழாம் தேதியில் ஆதி 8:4

37: நோவாவின் பேழைக்கு போக்கும்வரத்துமாயிருந்த பறவை எது??

 காகம் ஆதி 8:7

38:  நோவாவிடம் திரும்பி வந்த பறவை எது ??

புறா  ஆதி 8:9

39: பேழையிலிருந்து இறங்கி வந்த நோவா என்ன செய்தார்??

 பலிபீடம் கட்டி பலி செலுத்தினார் ஆதி 8:20

40:  தேவனாகிய கர்த்தர் நோவாவோடு செய்த உடன்படிக்கை எது??

 இனி நான் மனுஷன் நிமித்தம் பூமியை சபிப்பதில்லை ஆதி 8:21

41 : மாம்சத்தை எதோடு புசிக்கலாகாது??

 இரத்தத்தோடு ஆதி 9:4

42:  மனுஷனுடைய இரத்தத்தைச் சிந்துகிறவனுக்கு கிடைக்கும் தண்டனை எது??

 அவனுடைய இரத்தம் சிந்தப்படல் ஆதி 9:6

43: உடன்படிக்கையின் அடையாளமாக தேவன் எதை மேகத்தில்  வைத்தார்??

தன் வில்லை ஆதி 9:13

44: வானவில் எப்போது  தோன்றும்??

பூமிக்கு மேலாக மேகத்தை வைக்கும் போது ஆதி 9:14

45:  நோவாவின் மகன் காம் எத்தேசத்துக்கு தகப்பன்??

 கானான் தேசத்துக்கு ஆதி 9: 18

46:  திராட்சை ரசத்தைக் குடித்து வெறிகொண்டு கூடாரத்தில் படுத்திருந்தவன் யார்??

நோவா  ஆதி 9:21

47 :  ஜலப்பிரளயத்துக்குப் பின்பு நோவா எவளவு காலம் வாழ்ந்தார்??

முன்னூற்று  ஐம்பது வருஷம் ஆதி 9:28

48:  நோவா வாழ்ந்த நாட்கள் எத்தனை??

 ஆதி 9:29

49:  நோவாவின் குமாரருக்கு எப்போது பிள்ளைகள் பிறந்தனர்??

ஜலப்பிரளயத்துக்குப் பின்பு ஆதி 10:1

50: பாபேல் எந்த தேசத்தில் உள்ளது??

சிநேயார் தேசத்தில் ஆதி 10:10

51:  நினிவேயைக் கட்டினவன் யார்??

அசூர் ஆதி 10:11

52: நினிவேக்கும் காலாகுக்கும் நடுவில் இருக்கும் பட்டணம் எது??

ரேசேன் ஆதி 10:12

53:  பாஷையை தாறுமாறாக்க யார் இறங்கி வந்தார்??

 கர்த்தர் ஆதி  11:7

54:  ஊர் என்பது யாருடைய பட்டணம்??

 கல்தேயருடை ஆதி 11: 31

55:  பூமியிலுள்ள வம்சங்களெல்லாம் யாருக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று கர்த்தர் சொன்னார்??

ஆபிரகாமுக்குள் ஆதி 12:3

55: கர்த்தர் சொன்னபடியே அவருக்கு பின் சென்றவர் யார்??

ஆபிராம் ஆதி 12:4

56: ஆபிராம் ஆரானைவிட்டுப் புறப்பட்ட போது அவருக்கு வயது என்ன??

 எழுபத்தைந்து ஆதி 12:4 

58: ஆபிராமுடன் சென்றவன் யார்??

 லோத்து ஆதி 12:4

59: ஆபிராம் சுற்றி திரிந்து எந்த சமபூமி மட்டும் வந்தார்??

 மோரே ஆதி 12:6

60:  மோரே என்னும் சமபூமியில் வசித்து வந்தவர்கள் யார்??

 கானானியர் ஆதி 12:6

61: தேசத்தில் பஞ்சம் உண்டானபடியால் ஆபிராம் எங்கு தங்கும்படிச் சென்றார்??

எகிப்து தேசத்துக்கு ஆதி 12:10

62: சாராய் யாருக்கு முன்பாக  புகழப்பட்டாள்.

பார்வோனுக்கு முன்பாக ஆதி 12:15

63: லோத்தும் ஆபிராமும் ஒருமித்து வாழ ஏதுவில்லாமல் போகக் காரணம் என்ன??

இருவருக்கும் ஆஸ்தி மிகுதியாய் இருந்த படியால் ஆதி 13:6

64: லோத்து எந்த தேசத்தைத் தெரிந்தெடுத்தார்??

யோர்தானுக்கு எதிரான சமபூமி முழுவதும் ஆதி 13:10

65: ஆபிராம் எங்கு குடியிருந்தார்??

கானான் தேசத்தில் ஆதி 13:11

66: எந்த நாட்டு மக்கள்  பொல்லாதவர்களும் கர்த்தருக்கு முன்பாக மகா

பாவிகளுமாயிருந்தனர்??

 சோதோமின் ஜனங்கள் ஆதி 13:13

67: ஆபிராமின் சந்ததியை எப்படி பெருகப்பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொன்னார்??

பூமியின் தூளைப்போல ஆதி 13:16

68: நிலக்கீல் உண்டாகும் கேணிகள்  எந்த பள்ளத்தாக்கில் இருந்தன??

 சித்தீம் பள்ளத்தாக்கில் ஆதி 14: 10

69: ஆபிராமின் சகோதரனை மீட்க ஆபிராம் எத்தனை  நபர்களுடன் யுத்தத்திற்குச் சென்றார்??

முன்னூற்றுப் பதினெட்டு ஆதி 14: 14

70: லோத்தின் பொருட்களை  மீட்டுக்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கையில் ஆபிராமை ஆசீர்வதித்தவன் யார்??

மெல்கிசதேக்கு  ஆதி : 14:18

71: மெல்கிசதேக்குக்கு  ஆபிராம் எதை கொடுத்து வந்தார்??

 தசமபாகம் ஆதி 14:20

72: ஆபிராமின் வீட்டுவிசாரணைக்காரன் பெயர் என்ன??

எலியேசர் ஆதி 15:2

73:  கர்த்தர் எதை ஆபிராமின் வாழ்வில் நீதியாக எண்ணினார்??

ஆபிராமின் விசுவாசத்தை ஆதி 15:6

74:  ஆபிராமுக்கு தேசத்தை சுதந்திரமாக் கொடுக்கும்படி அவனை எந்த பட்டணத்திலிருந்து அழைத்து வந்தார்??

ஊர் என்கிற கல்தேயருடை பட்டணத்திலிருந்து ஆதி 15:7

75: ஆபிராமின் சந்ததியார் எத்தனை ஆண்டுகள் அன்னிய  தேசத்தாரை சேவித்து  உபத்திரவப் படுவார்கள்??

நானூறு ஆண்டுகள் ஆதி 15:13

76:  யாருடைய அக்கிரமம் இன்னும் நிறைவாகவில்லை??

எமோரியருடைய ஆதி 15:16

77: ஆபிராம் எத்தனை ஆண்டுகள்  கானான் தேசத்தில்  குடியிருந்தபின்பு சாராய்  ஆபிராமுக்கு  ஆகாரை கொடுத்தாள்??

பத்து ஆண்டுகள்  ஆதி 16:3

78: ஆகார்  சாராயை விட்டு ஓடிப்போக காரணம் என்ன??

சாராய் ஆகாரைக் கடினமாய் நடத்தினாள் ஆதி 16:6

79: வீட்டை விட்டு ஓடிப்போன ஆகாரை தேவதூதன்  எங்கு கண்டுபிடித்தான்??

சூருக்குப் போகிற வழியருகே இருக்கிற ஊற்றண்டையில் ஆதி 16:7

80: யார் துஷ்ட மனிதனாய் இருப்பான்  என்று ஆகாரிடம் தூதன் சொன்னான்??

இஸ்மவேல் ஆதி 16:12

81:  காதேசுக்கும் பாரேத்துக்கும் நடுவே இருக்கும் தண்ணீர் துரவின் பெயர் என்ன??

 லகாய்ரோயீ ஆதி 16:14

82: ஆகார் இஸ்மவேலைப் பெற்ற போது ஆபிராமுக்கு வயது எத்தனை??

 எண்பத்தாறு ஆதி 16:16

83: ஆபிராகாமின் ஆண் சந்ததி எல்லாம் என்ன செய்யப்பட வேண்டும்??

 விருத்தசேதனம் பண்ணப்பட வேண்டும் ஆதி 17: 10

84: எந்த நாளில் விருத்தசேதனம் பண்ணப்படவேண்டும் ?

 
பிறந்த எட்டாம் நாளில் ஆதி 17:12

85:  விருத்தசேதனம் பண்ணப்படாத ஆண்பிள்ளை எதை மீறினவன்??

 உடன்படிக்கையை ஆதி 17: 14

86: சாராய் என்ற பெயருக்கு தேவன் கொடுத்த புதுப்பெயர் என்ன??

 
சாராள் ஆதி 17:15

87:  சாராள் என்பதன் பொருள் என்ன??


 ஜாதிகளுக்குத் தாயானவள் ஆதி 17:16 

88: தொன்னூற்று ஒன்பது வயதில் பெற்ற உடன்படிக்கை வார்த்தைகளை கேட்ட ஆபிரகாம்  என்ன செய்தார்??


முகம் குப்புற விழுந்து நகைத்தார் ஆதி 17:17

89: இஸ்மவேல் எத்தனை பிரபுக்களைப் பெறுவான் என தேவன் சொன்னார்??

 

பன்னிரண்டு ஆதி 17:20

90: ஆபிரகாம் விருத்தசேதனம் பண்ணப்படுகையில் அவன் வயது என்ன??

தொன்னூற்று ஒன்பது ஆதி 17:24

91: தேவன் ஆபிரகாமுக்கு எங்கு தரிசனமானார்??

 மம்ரேயின் சம பூமியில் ஆதி 18: 1

92:   சோதோமின் பாவத்துக்காக கர்த்தர் என்ன செய்தார்??

இறங்கிப் போனார் ஆதி 18:21

93: சோதோமுக்கு எத்தனை தூதர்கள் வந்தார்கள்??

 இரண்டு தூதர்கள் ஆதி 19:1

94: அப்பாலே போ பரதேசியாய் வந்த இவனா நியாயம் பேசுவது என்று கூறியவர் யார்??

 சோதோமின் மக்கள் ஆதி 19 :9

95:  லோத்தை வீட்டுக்குள் இழுத்து பூட்டிய பின்னர் தெருவாசலிலிருந்த  சோதோமியருக்கு தூதர்கள் என்ன செய்தனர்??

 குருட்டாட்டம் பிடிக்கப்பண்ணினார்கள் ஆதி 19:11

96: யாருடைய கூக்குரல் தேவ சமூகத்தில் பெரிதாயிருந்தது??

 சோதோம் பட்டணத்தாருடைய ஆதி 19:13

97: லோத்து விரும்பி ஓடிப்போக சம்மதித்த ஊரின் பெயர் என்ன??

சோவார் ஆதி 19:22

98: பின்னிட்டுப் பார்த்த லோத்தின் மனைவிக்கு என்ன நேர்ந்தது??


உப்புத் தூணாக மாறினாள் ஆதி 19:26

99:  சோதோம்  கொமோராவிலிருந்து எழும்பிய புகை எவ்வாறு இருந்தது??

 சூளையின் புகைபோலிருந்தது ஆதி 19: 28

100: சோவாரிலே குடியிருக்கப் பயந்த லோத்து  தன் குமாரத்திகளுடன் எங்கே குடியிருந்தார்??

மலையிலே ஒரு கெபியிலே ஆதி 19:30

101: அபிமெலேக்கு எந்த ஊர் ராஜாவாயிருந்தான்??

கேராரின் ராஜா ஆதி 20:2

102: ஆண்டவரே நீதியுள்ள ஜனங்களை அழிப்பீரோ என கேட்டவர் யார்??

அபிமெலேக்கு ஆதி 20:4

103 : அபிமெலேக் பிழைக்கும்படி யார் அவனுக்காக ஜெபம் செய்வான் என்று அபிமலேக்கிடம் கர்த்தர் சொன்னார்??

 ஆபிரகாம் ஆதி 20:7

104:  தன் மனைவியினிமித்தம் தன்னை கொன்று போடுவார்கள் என்று  பயந்தவன் யார்??


 ஆபிரகாம் ஆதி 20: 11

105:  தன் தகப்பன் வீட்டை விட்டு தேசாந்தரியாய்த் திரிந்தவன் யார்??

 ஆபிரகாம் ஆதி 20: 13

106 :   சாராளின் முகத்துக்கு முக்காட்டுக்காக அபிமலேக்கு ஆபிரகாமிடம் எத்தனை வெள்ளிக்காசு கொடுத்தான்??

 ஆயிரம்   ஆதி 20:16

107: யார் நிமித்தமாக அபிமலேக்கின் வீட்டாரின் கர்ப்பங்கள் அடைக்கப்பட்டன??

சாராளினிமித்தமாக ஆதி 20: 17

108: எப்போது ஆபிரகாமுக்கு சாராள் ஒரு குமாரனைப் பெற்றாள்??

தேவன் குறித்திருந்த காலத்திலே ஆதி 21:2

109: ஆபிரகாம் ஈசாக்குக்கு எட்டாம் நாளில் விருத்தசேதனம்  செய்ய காரணம் என்ன??

 தேவன் கட்டளையிட்டபடியினால் ஆதி 21:4

110 :  ஈசாக்கு பிறந்தபொழுது ஆபிரகாமுக்கு வயது என்ன??


 நூறு ஆதி 21:5

111 : தேவன்  என்னை நகைக்கப்பண்ணினார் என்று சொன்னது யார்??

 சாராள் ஆதி 21: 6

112:  யாரிடத்தில் உன் சந்ததி விளங்கும் என்று தேவன் சொன்னார்??

 ஈசாக்கினிடத்தில் ஆதி 21:12

113:  பெயர்செபா வனாந்திரத்தில் அலைந்து திரிந்தவள் யார்??


 ஆகார் ஆதி 21:14

114:  இஸ்மவேல் எந்த வனாந்திரத்தில் இருந்த போது விவாகம் பண்ணினான்??

 பாரான் வனாந்திரம் ஆதி 21:21

115: ஆபிரகாமிடம் தயவு கேட்டு வந்தவன் யார்??

 அபிமெலேக்கு ஆதி  21:23

116: அபிமலேக்கும் ஆபிரகாமும் உடன்படிக்கை பண்ணுகையில் ஆபிரகாம் எதை அடையாளமாக கொடுத்தார்??

 ஆடு மாடுகளை ஆதி 21:27

117: அபிமலேக்கும் ஆபிரகாமும் ஆணையிட்டுக் கொண்ட இடத்தின் பெயர் என்ன??

பெயர்செபா ஆதி 21:31

118:  ஆபிரகாம் பெயர்செபாவிலே எதை உண்டாக்கி கர்த்தருடைய நாமத்தை த் தொழுது கொண்டார்??

 தோப்பு ஆதி 21: 33

119:  எதற்காக தேவன் ஆபிரகாமே என அழைத்தார்??

 அவரை சோதிப்பதற்காக ஆதி 22:1

120:  ஆபிரகாம் எத்தனை நாள் பயணத்துக்குப் பின் ஈசாக்கை பலியிடும் மலையைக் கண்டார்?? 

மூன்று நாள் பயணத்துக்குப் பின் ஆதி 22:4

121:  ஆபிரகாம் தேவனுக்குப் பயப்படுகிறவர் என்பதை எதினால் கர்த்தர் அறிந்தார்??

 ஏக சுதன் என்று பாராமல் கர்த்தருக்கு ஈசாக்கை ஒப்புக்கொடுத்ததினால் ஆதி 22:12 

122: ஆபிரகாம் கர்த்தரின் வார்த்தைக்கு கீழ்படிந்ததினால் ஜனங்களுக்கு என்ன நடக்கும்??

பூமியிலுள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆபிரகாமின் சந்ததிக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் ஆதி 22:18

123: ஈசாக்கை பலியிடச் சென்ற பின்பு ஆபிரகாம் எங்கே குடியிருந்தார்??

 பெயர்செபாவில் ஆதி 22:19

124: சாராள் எத்தனை வருடம் உயிரோடிருந்தார்??

நூற்றி இருபத்தி ஏழு வருடம் ஆதி 23:1

125: சாராள் எங்கே மரித்தாள்??

கானான் தேசத்திலுள்ள கீரியாத் அர்பாவில் ஆதி 23:2

126:   சாராளை அடக்கம் செய்ய தன் குகையை கொடுத்தவர் யார்??

எப்ரோன் ஆதி 23:16

127:  சாராளை அடக்கம்செய்ய வாங்கிய நிலத்திற்கு எத்தனை சேக்கல் வெள்ளியை ஆபிரகாம் நிறுத்து கொடுத்தார்??

நானூறு சேக்கல் ஆதி 23:16

128: சாராளை அடக்கம் செய்த குகையின் பெயர் என்ன??

மக்பேலா ஆதி 23:19

129: ஆபிரகாம் ஈசாக்குக்கு எங்கே பெண் கொள்ள வேண்டாம் எனக் கூறினார்??

கானானியருடை குமாரத்திகளில் ஆதி 24:3

130 :  ஆபிரகாமின் ஊழியக்காரன் ஈசாக்குக்குப் பெண் பார்க்க எந்த ஊரில் வந்து சேர்ந்தார்??

 மெசபத்தோமியாவிலுள்ள நாகோருடைய ஊரில் ஆதி 24:3

131: கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே உள்ளே வாரும் நீர் வெளியே நிற்பானேன் என்று சொன்னவர் யார்??


லாபான் ஆதி 24:31

132: ஆபிரகாமின் ஊழியக்காரனுடன் செல்ல ஆயத்தப்பட்ட ரேபேக்காளை சகோதரனும் வீட்டு மக்களும் என்ன சொல்லி வாழ்த்தினர்??

 நீ கோடாகோடியாய்ப் பெருகுவாயாக உன் பிள்ளைகள் பகைஞரின் வாசல்களை சதந்தரித்துக் கொள்வார்களாக ஆதி 24: 60

133: ஈசாக்கு எந்த துரவின் வழியாய்ப் புறப்பட்டு வந்தார்??

லாகாய் ரோயி ஆதி 24:62

134: ஈசாக்கு சாயங்கால வேளையில் எதற்காக வெளியே சென்றார்??

தியானம் பண்ண ஆதி 24:63

135: ஆபிரகாமின் இரண்டாவது மனைவியின் பெயர் என்ன??

கேத்தூராள் ஆதி 25:1

136: ஆபிரகாம் எத்தனை ஆண்டுகள் உயிரோடிருந்தார்??


நூற்று எழுபத்தைந்து ஆதி 25:7

137: மக்பேலா குகையில் யாரை எல்லாம் அடக்கம் பண்ணினர்??

சாராளையும் ஆபிரகாமையும் ஆதி 25:10

138: இஸ்மவேல் எத்தனை வருடம் வாழ்ந்தார்??

நூற்றி முப்பத்து ஏழு ஆதி 25:17

139:  ஈசாக்கு ரெபேக்காளை விவாகம் பண்ணினபோது அவனுக்கு வயது என்ன??


நாற்பது ஆதி 25:20

140: ரெபேக்காள் மலடியாயிருந்தபோது  ஈசாக்கு என்ன செய்தார்??

கர்த்தரை நோக்கி வேண்டுதல் செய்தார்  ஆதி 25:21

141:  ஈசாக்குக்கு பிள்ளைகள் பிறந்தபோது அவனுக்கு வயது எத்தனை??

அறுபது ஆதி 25:26


142:  யாக்கோபு எப்படிப்பட்டவனாயிருந்தார்??

குணசாலியும் கூடாரவாசியுமாயிருந்தார் ஆதி 25:27

143: தன் சேஷ்டபுத்திர பாகத்தை  அலட்சியம் பண்ணியவர் யார்??

ஏசா ஆதி 25:34

144: அபிமலேக்கு எந்த நாட்டின்  ராஜா??

பெலிஸ்தருடைய ஆதி 26:1

145:  ஈசாக்கிடத்தில் எகிப்துக்கு போக வேண்டாம்  என்று சொன்னது யார்??


 கர்த்தர் ஆதி 26:2

146:  ஈசாக்கு வர வர ஐசுவரியவனாகி வருவதைக் கண்டு  பொறாமை கொண்டவர்கள்  யார்?? 

பெலிஸ்தியர்கள் ஆதி  26: 14

147:  ஈசாக்கின் மேய்ப்பர்களுக்கும் கேராரூர் மேய்ப்பராகளுக்கும் துரவினிமித்தம் ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தினால் அந்த துரவுக்கு என்ன பெயர் வைத்தான்??

ஏசேக்கு ஆதி 26:20 

148:  ஈசாக்குவின் மூன்றாவது  துரவினால் வாக்குவாதம் வரவில்லை ஆகவே அந்த துரவுக்கு என்ன பெயர் வைத்தான் ??

ரெகொபோத் ஆதி 26:22

149: ரெகொபோத் என்றால் பொருள் என்ன??

கர்த்தர் நமக்கு இடம் உண்டாக்கினார் ஆதி 26:22

150: ஈசாக்கின் வேலைக்காரர் கடைசியாக வெட்டிய துரவின் பெயர் என்ன??

சேபா ஆதி 26: 33

151: தன் சொல்லை மாத்திரம் கேட்கும்படி தன் மகனை வற்புறுத்திய தாய் யார்??

 ரெபேக்காள் ஆதி 27: 13

152: தந்திரமாய் எழுந்து சகோதரன் ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக் கொண்ட ஈசாக்கின் மகன் யார்??

 யாக்கோபு ஆதி 27:35

153:  உன்னை காத்து இந்த தேசத்துக்கு உன்னைத் திரும்பி வரப்பண்ணுவேன் நான் உனக்குச் சொன்னதைச்  செய்யுமளவும் உன்னைக் கைவிடுவதில்லை என்று யாரிடம் கர்த்தர் சொன்னார்??

 யாக்கோபிடம் ஆதி 28:15

154: யாக்கோபு கல்தூணை நிறுத்தி எண்ணெய் வார்த்து அவ்விடத்துக்கு என்ன பெயரிட்டார்??

 பெத்தேல் ஆதி 28:19

155:  பெத்தேலுக்கு முற்காலத்தில் இருந்த பெயர் என்ன??

 லூஸ் ஆதி 28:19

156:  லேயாளுக்கு வேலைக்காரியாகக் கொடுக்கப்பட்டவள் யார்??

 சில்பாள் ஆதி 29:24

157:  யாக்கோபு யாரை அதிகமாய் நேசித்தான்??

 ராகேலை ஆதி 29: 30

158: கடைசியாக பெற்ற மகனுக்கு லேயாள் இப்பொழுது கர்த்தரை துதிப்பேன் என்று கூறி அவனுக்கு என்ன பெயரிட்டான்??

 யூதா ஆதி 29:35

159: பிள்ளை இல்லாவிட்டால் நான் சாகிறேன் எனக் கூறியவள் யார்??

 ராகேல் ஆதி 30: 1

160:  கோதுமை அறுப்பு காலத்தில் வயல்வெளிகளில் போய் ரூபன் எதை கண்டு எடுத்து கொண்டு தாயிடம் கொடுத்தான்??

 தூதாயீம் கனிகள் ஆதி 30:14

161: லேயாள் பெற்ற மகளின் பெயர் என்ன??

 தீனாள் ஆதி 30:21

162:  ராகேலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மகனின் பெயர் என்ன??

 யோசேப்பு ஆதி 30: 24

163:  லாபான் யாக்கோபின் சம்பளத்தை எத்தனை முறை மாற்றினான் ??

 பத்து முறை ஆதி 31:7

164: லாபான் உனக்குச் செய்கிற யாவையும் நான் கண்டேன் என்று கூறியது யார்?

 தேவதூதன் ஆதி  31:12

165:  தன் தகப்பனுடைய சொரூபங்களைத் திருடியவள் யார்??

 ராகேல் ஆதி 31:22

166:  யாக்கோபு தனக்கு உண்டானவற்றைச் சேர்த்துக்கொண்டு ஆற்றை கடந்து எந்த மலையை நோக்கிப் போனார்??

 கீலேயாத் மலையை நோக்கி ஆதி 31: 21

167:  யாக்கோபு லாபான் வீட்டிலிருந்து வெளியேறிய செய்தி லாபானுக்கு எந்த நாளிலே அறிவிக்கப்பட்டது??

 மூன்றாம் நாளில் ஆதி 31:22

168:  ராத்திரியிலே தேவன் லாபானிடத்தில் என்ன சொன்னார்??

 நீ யாக்கோபோடே நன்மையை அன்றி  தீமை ஒன்றும் பேசாதபடி எச்சரிக்கையாயிரு ஆதி 31:24

169:  யாக்கோபு எத்தனை ஆண்டுகள் லாபானிடத்தில்  இருந்தார்??

 இருபது ஆண்டுகள் ஆதி 31: 38

170: எத்தனை ஆண்டுகள் லாபானின் குமாரத்திகளுக்காக யாக்கோபு வேலை செய்தான்??

 பதினான்கு ஆண்டுகள் ஆதி 31: 41

171:  லாபானும் யாக்கோபும் கல்லை நிறுத்தி உடன்படிக்கை செய்த ஸ்தலம் எது என்று அழைக்கப்படுகிறது??

 ஜெகர்சகதூதா ஆதி 31:47

172: இந்த கற்குவியல் எனக்கும் உனக்கும் சாட்சி என்று லாபான் சொன்னபடியால் அது என்ன பெயருடன் அழைக்கப்படுகிறது??

 கலயத்  ஆதி 31: 48

173:  லாபான்  யாக்கோபிடம்  நம்முடனே ஒருவரும் இல்லை பார் தேவனே எனக்கும் உனக்கும் சாட்சி  என்று சொன்னபடியால் அது என்ன பெயர் பெற்றது??

 மிஸ்பா ஆதி 31:50

174:  லாபானும் யாக்கோபும் மீண்டும் யுத்தத்துக்கு வராமல் இருக்க சாட்சியாக நிறுத்தப்பட்டது எது??

 கற்குவியலும் கற்தூணும் ஆதி 31:52 

175:  யாக்கோபு பிரயாணம் பண்ணுகையில் அவரை சந்தித்தவர்கள் யார்??

 தேவ தூதர்கள் ஆதி 32:1

176:  தேவனுடைய சேனையை சந்தித்த இடத்துக்கு யாக்கோபு என்ன பெயரிட்டான்??

 மக்னாயீம் ஆதி 32: 2

177:  ஏசா எத்தனை பேருடன் யாக்கோபை சந்திக்க ஆயத்தப்பட்டான்??

 நானூறு ஆதி 32: 6

178:  ஏசாவை கண்டு பயந்த யாக்கோபு இராமுழுதும் என்ன செய்தான்??

 
 தேவனோடு போராடி ஜெபித்தான் ஆதி 32:12

179:  ஏசாவை மகிழ்ச்சியாக்க யாக்கோபு என்ன திட்டம் தீட்டினான்??

  ஏசாவுக்கு வெகுமதிகளை அனுப்பி மகிழ்ச்சியாக்க முனைந்தான் ஆதி 32: 15

180 :  தன் இரு மனைவிகளையும் பதினொரு பிள்ளைகளையும் பணிவிடைகாரர்களையும் யாக்கோபு கூட்டிக்கொண்டு எந்த ஆற்றை கடந்தான்??


 யாப்பேக்கு ஆற்றை ஆதி 32:22

181:  யாக்கோபுக்கு கொடுக்கப்பட்டப் புதுப் பெயர் என்ன??

 இஸ்ரவேல் ஆதி 32:28

182:  யாக்கோபு தேவனை முகமுகமாய் கண்ட இடத்திற்கு என்ன பெயர் வைத்தார்??

பெனியேல் ஆதி 32:30

183:  பெனியேல் என்றால் பொருள் என்ன??

 தேவனை முகமுகமாய் கண்டேன் ஆதி 32:30

184: இஸ்ரவேலர் இந்நாள் வரைக்கும் தொடைச்சந்து நரம்பை புசியாததற்கு காரணம் என்ன??

 யாக்கோபுடைய தொடைச்சந்து நரம்பைக் கர்த்தர் தொட்டபடியால் ஆதி 32:32

185: எத்தனை விசை யாக்கோபு ஏசாவுக்கு முன்பாக தரை மட்டும் குனிந்து வணங்கி ஏசாவின் கிட்ட சேர்ந்தார்??

 ஏழு விசை ஆதி 33:3